19 Ιαν 2017

Προσχέδιο εγκυκλίου από το υπουργείο Υποδομών για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές για συμβάσεις δημοσίων έργων

Το έντονο πρόβλημα των υπερβολικών εκπτώσεων που παρατηρούνται στις κατατιθέμενες προσφορές για συμβάσεις δημοσίων έργων, προσπαθεί να επιλύσει το υπουργείο Υποδομών, με μία ορθολογική αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ την ίδια στιγμή έντονη είναι και η αντίδραση που καταγράφεται εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων.
Ο αριθμός έργων και μελετών που δημοπρατούνται, εξ αιτίας των περιορισμένων οικονομικών πόρων, έχει υποστεί τεράστια μείωση, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (ΑΧΠ), με το υπουργείο Υποδομών να σημειώνει ότι «Το φαινόμενο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (ΑΧΠ) αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων».
Για νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά, σε ότι αφορά στο φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, κάνει λόγο το ΤΕΕ, το οποίο ζητά την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου εγκυκλίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.
Θετικό προς αυτή την κατεύθυνση εμφανίζεται το υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γεγονός που προσανατολίζει σε έναρξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Η υπουργική εγκύκλιος
Προς αντιμετώπιση του ιδιαίτερου προβλήματος των ΑΧΠ εκ μέρους του υπουργείου έχει συνταχθεί ένα προσχέδιο εγκυκλίου σχετικά με το άρθρο 88 του ν. 4412/2016, που αφορά στην εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία των διαδικασιών περί των δημοσίων συμβάσεων.
Στο προσχέδιο αυτό αναφέρεται ότι το σημείο εκκίνησης για την προσέγγιση των ΑΧΠ είναι ότι μια καθοδική πίεση στις προσφορές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενός διαγωνισμού δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη δυνατότητα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, την ποιότητα των υποδομών και έργων που παραδίδονται και να μη παραβιάζει το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο στους τομείς της εργασίας και του περιβάλλοντος.
Επισημαίνεται δε πως λόγω των συνεχώς μειούμενων τιμών, αυξάνεται ο αριθμός των προσφορών που είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους προϋπολογισμούς ή από τις άλλες ανταγωνιστικές προσφορές.
Οι προσφέροντες στοχεύουν να κερδίσουν τη σύμβαση και μπορεί ακόμη και να αποφασίσουν για την υποβολή υποκοστολογημένων προσφορών με κάποια απώλεια. Για τις ΑΑ που προσπαθούν να επιτύχουν την αποδοτικότητα των πόρων τους  κάποιες  τέτοιες πολύ  χαμηλές  προσφορές  μπορεί  να  είναι  ευπρόσδεκτες και αποδεκτές μέχρι κάποιο επίπεδο.
Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι πραγματικές συνθήκες αποκαλύψουν το αβάσιμο των παραδοχών οι προσφορές αυτές μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι οικονομικά μη βιώσιμες και οι ΑΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με την κλιμάκωση του κόστους και μια επίδοση που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υλοποίηση του έργου.
Προκειμένου να εντοπίζονται οι ΑΧΠ το «μέσο κόστος» του αντικειμένου της σύμβασης θα προσεγγίζεται με το μέσο όρο των προσφορών και συνεπώς κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως ΑΧΠ θεωρήθηκε ένα περιθώριο από αυτό το μέσο όρο.
Όταν οι προσφορές είναι περισσότερες των 8 ο μέσος όρος  αντικαθίσταται από τον προσαρμοσμένο μέσο όρο, χωρίς δηλαδή να  λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη και η υψηλότερη προσφορά, προς εξάλειψη ακραίων τιμών και συμπεριφορών και προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ πολύ κοντινών προσφορών ως στοιχείο διασφάλισης θα χρησιμοποιείται το περιθώριο εγγύτητας, δηλαδή του ποσοστού1% της χαμηλότερης αποδεκτής προσφοράς με βάση την χαμηλότερη αποδεκτή τιμή.
Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες,οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή
το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής  προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Η αξιολόγηση των εξηγήσεων γίνεται σταδιακά και ανεξάρτητα για κάθε μια προσφορά, από αυτές που έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΧΠ, αρχίζοντας από την χαμηλότερη.
Αν οι εξηγήσεις αξιολογηθούν ότι εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, δεν προχωρά η εξέταση των εξηγήσεων των υπολοίπων προσφορών.
Αν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται τότε η προσφορά απορρίπτεται.
Στην περίπτωση ανάθεσης του έργου, όταν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις κρίνονται ικανοποιητικές, τότε αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή για τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης, ενώ η υπογραφή της σύμβασης ανακοινώνεται αμελλητί, με αντίγραφο του υπογραφέντος συμφωνητικού, στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων.
Η αντίδραση του ΤΕΕ
Να αντιμετωπιστεί με ορθολογικό τρόπο το πρόβλημα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και των προσφορών κάτω του κόστους σε διαγωνισμούς έργων, μελετών και τεχνικών – επιστημονικών υπηρεσιών ζητούν με κοινή τους ανακοίνωση οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού και μελετητικού τομέα της χώρας.
Το κείμενο της κοινής ανακοίνωσης του ΤΕΕ και των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων απέστειλε ήδη με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμ. Κατασκευών, Αντώνιο Κοτσώνη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Δέδε και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, ζητώντας διάλογο για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενόψει της εφαρμογής του νέου νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
Η κοινή ανακοίνωση των ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΜΥΕ – ΔΥΠ έχει ως εξής:
«Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές έργων – μελετών και συναφών υπηρεσιών»
Το ΤΕΕ και οι εργοληπτικές και μελετητικές οργανώσεις χαιρετίζουν, κατ’ αρχήν, την αναγνώριση του προβλήματος των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων και την πρόθεση επίλυσης αυτού.
Είναι γεγονός ότι η παρατεινόμενη οικονομική κρίση και η συνεχής μείωση της εγχώριας ζήτησης συμβάσεων έργων και μελετών έχει οδηγήσει στη γενίκευση και παγίωση του φαινομένου και έχει δημιουργήσει απαράδεκτες συνθήκες νόθευσης του ανταγωνισμού στην αγορά, που λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και έχουν οδηγήσει τον τεχνικό κλάδο σε τροχιά παρακμής, αγγίζοντας πλέον τα όρια του ευτελισμού.
Η αναχαίτιση όμως του φαινομένου αυτού απαιτεί λήψη προληπτικών μέτρων και αντικινήτρων και δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προτεινόμενης εγκυκλίου, η οποία επί της ουσίας ουδόλως εισφέρει, καθόσον το σύνολο των υποβαλλόμενων σήμερα προσφορών είναι εκτός των ευλόγων ορίων. Ως εκ τούτου ο χαρακτηρισμός μιας προσφοράς ως «ασυνήθιστα χαμηλής» καθίσταται άνευ ουσιαστικού νοήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ και οι τεχνικοί φορείς ζητούν την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου εγκυκλίου και την έναρξη ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων αναχαίτισης του προβλήματος και εξορθολογισμού των εκπτώσεων, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, τη βασική και απαρέγκλιτη αρχή της μη αποδοχής προσφορών κάτω του κόστους».
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

Με συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών,βλέπει σαν λύση ο Γ.Χατζημάρκος

Την πρόθεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να προχωρήσει σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, σε ό,τι αφορά στα έργα υποδομής, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Ο Περιφερειάρχης σε δημόσια τοποθέτησή του τόνισε, πως το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων υπάρχει, όπως προέκυψε κατόπιν και των επαφών, που είχε προ μερικών ημερών, με στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζημάρκο, η εμπλοκή των ιδιωτών στις επενδύσεις, αναμένεται να συμβάλλει στην απρόσκοπτη συνέχιση του αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας, παρά τις δυσμενείς συνέπειες από την συνεχιζόμενη περικοπή πόρων, αλλά και το πεπερασμένο ποσό χρηματοδοτήσεων, που μπορεί να προκύψει από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ωστόσο, περιφερειακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, αντιμετωπίζουν την εξαγγελία αυτή είτε με συγκρατημένη αισιοδοξία, δεδομένου, ότι μία τέτοια κίνηση μπορεί να αποβεί επιτυχής, μόνο υπό προϋποθέσεις, είτε με πλήρη εναντίωση, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η εξάρτηση των δημοσίων υποδομών από ιδιώτες, αναμένεται να κοστίσει παραπάνω στον πολίτη.
Έξυπνες” χρηματοδοτήσεις μέσω ιδιωτών
Στις συνεχείς επαφές του Περιφερειάρχη, με τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τελευταία αυτή με τον υφυπουργό κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και τον ειδικό γραμματέα για θέματα ΣΔΙΤ, κ. Νικόλαο Ματζούφα, επιχειρείται η εξεύρεση λύσεων, όσον αφορά στην κάλυψη της έλλειψης πόρων, που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, καθώς ο κ. Χατζημάρκος εκτιμά, πως το πρόβλημα του χρηματοδοτικού κενού, ενδεχομένως να μη γίνει αισθητό εντός του έτους, ωστόσο θα προκαλέσει “αναταράξεις” στη ροή της απάντλησης πόρων, για έργα και δράσεις, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε δημοτικό επίπεδο, από το 2018.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο προετοιμασίας του χρηματοδοτικού πλαισίου της επόμενης περιόδου, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μπαίνει στη λογική της “επόμενης γενιάς” χρηματοδοτήσεων, το λεγόμενο “smart financing”, μοντέλο φθηνής χρηματοδότησης, που στηρίζεται ιδιαίτερα από τις Βρυξέλλες, με την προϋπόθεση της μεγαλύτερης εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. Στις προαναφερθείσες απαιτήσεις, ως λύση, προτείνεται η σύμπραξη δημόσιων φορέων με ιδιώτες, ή εν συντομία ΣΔΙΤ, με τον επικεφαλής της αιρετής περιφέρειας να επισημαίνει, πως αν και έως σήμερα τέτοιου είδους κινήσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο, στην παρούσα συγκυρία κρίνεται θεμιτό να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και για το Νότιο Αιγαίο.
Ο κ. Χατζημάρκος τάσσεται υπέρ της εξέτασης των νέων πιθανών πηγών χρηματοδότησης, όπως αυτές μέσω ΣΔΙΤ, δεδομένου ότι η Περιφέρεια αδυνατεί να καλύψει όλες ανεξαιρέτως τις ανάγκες, σημειώνοντας, ότι οι συναντήσεις στο υπουργείο θα συνεχιστούν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής, ειδικότερα για τέσσερις τομείς έργων, που δύναται στο πρώιμο αυτό στάδιο να παρουσιαστούν στο υπουργικό συμβούλιο, απ’ όπου εγκρίνονται τα μεγάλου εύρους έργα με καθεστώς ΣΔΙΤ.
Παράδειγμα της συμβολής που ενδεχομένως έχει τη δυνατότητα να παρέχει μία συνεργασία δημοσίου-ιδιωτών, η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, δεδομένου, ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το σκοπό αυτό έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με τον κ. Χατζημάρκο και άρα, κατά συνέπεια, οι ΣΔΙΤ, με τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, θα καλύψει τις ανάγκες των νησιών σε αυτό τον τομέα, στην περίπτωση που το Υπ. Παιδείας συμφωνήσει στην καταβολή ενοικίων στους ιδιώτες, χωρίς να επιβαρύνεται στο ελάχιστο η Περιφέρεια.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης εμφανίζεται θετικός και στην εμπλοκή ιδιωτών στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς, όπως κατέστη σαφές από τις συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά στον ΠΕΣΔΑ, οι πόροι της Περιφέρειας δεν επαρκούν για τις ανάγκες και των 60 νησιών και από τη στιγμή που ο σχεδιασμός οφείλει να τεθεί σε εφαρμογή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, η δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών, που ξεπερνά τις δυνατότητες της διοίκησης του Νοτίου Αιγαίου, είναι αμφίβολο αν μπορούν να καλυφθούν από εθνικούς πόρους, δεδομένων των δημοσιονομικών της χώρας και συνεπώς η άντληση χρηματοδοτήσεων μέσω ΣΔΙΤ, παρουσιάζεται ως η εναλλακτική λύση.
Αξίζει να σημειωθεί, πως ο κ. Χατζημάρκος ξεκαθάρισε, πως η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα δεν αποτελεί και ιδιωτικοποίηση.
Επωφελής κίνηση υπό προϋποθέσεις
Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Τζώρτζης Μακρυωνίτης, τόνισε, πως, κατά την προσωπική του άποψη, μία συνεργασία της Περιφέρειας με τον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα στο πλαίσιο των σημερινών οικονομικών συνθηκών, σε επίπεδο εξεύρεσης πόρων, θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη.
Παρ’ όλα αυτά, επεσήμανε, ότι οι περισσότερες τέτοιου είδους κινήσεις έχουν γίνει σε μεγάλα αστικά κέντρα, εκφράζοντας την αμφιβολία του, όσον αφορά στο κατά πόσον θα υπάρξει η δυνατότητα προσέλκυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε μικρότερα νησιά.
Όπως ανέφερε, βάσει της πρότερης εμπειρίας του στην αυτοδιοίκηση, η σύμπραξη του δημόσιου και των ιδιωτών, συζητείται ως λύση ήδη εδώ και δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει κάποια επενδυτική πρωτοβουλία, προς όφελος του Δημοσίου, να αποδειχθεί κερδοφόρα και επιτυχής.
Σε ό,τι αφορά στο κόστος των υπηρεσιών εκ μέρους του ιδιώτη για την Περιφέρεια σε μακροπρόθεσμα επίπεδα, ο κ. Μακρυωνίτης σημείωσε, πως έγκειται στην ευχέρεια των συμπραττόντων, το ποιοι θα είναι οι όροι και ποια τα ωφέλη ή οι υποχρεώσεις. Επεσήμανε δε, πως ίσως η ανάληψη της διαχείρισης κάποιων υποδομών από ιδιώτες αποτελέσει συμφερότερη, από τις μέχρι τώρα λύσεις.
Ανοίγουν δρόμο για την κερδοφορία του κεφαλαίου”
Εκ μέρους της περιφερειακής παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου, η επικεφαλής, κ. Μαρία Χατζηγιάννη, τόνισε, πως “έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή μας, όσον αφορά στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα” δεδομένου ότι τα αποτελέσματα από άλλες περιοχές που έχουν τις έχουν εφαρμόσει δεν είναι ενθαρρυντικά.
“Στη συζήτηση για τον ΠΕΣΔΑ, είχαμε πει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό και ότι η Περιφέρεια, με βάση την πολιτική που έχει, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να απευθυνθεί σε ιδιώτες. Δεν πέρασε ένας μήνας και επιβεβαιωθήκαμε σε αυτό”, τόνισε, ενώ συμπλήρωσε, ότι “αυτό σημαίνει, ότι το όποιο αποτέλεσμα, στην όποια υπηρεσία προκύψει, θα την πληρώσει πανάκριβα ο κάθε κάτοικος του κάθε νησιού. Για υπηρεσίες που πρέπει να έχει, αποκλειστικά με δημόσια ευθύνη και με πολύ χαμηλό κόστος, ή με κανένα κόστος. Οι δήμοι χρηματοδοτούνται για να προσφέρουν υπηρεσίες τέτοιες. Άρα λοιπόν, γιατί ο πολίτης να πληρώνει στο δεκαπλάσιο μία υπηρεσία που ο Δήμος μπορεί να του παρέχει δωρεάν;”
Όσον αφορά στη δέσμευση του Περιφερειάρχη, πως οι ΣΔΙΤ δεν αφορούν σε ιδιωτικοποιήσεις, επεσήμανε, πως “αν είναι κύριος του έργου κάποιος ιδιώτης ή η εκμετάλλευσή του δεν το ιδιωτικοποιεί; Αυτό σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Όταν δίνεις σε έναν ιδιώτη να εκμεταλλευτεί ένα έργο ή να του πληρώνεις, για παράδειγμα, ενοίκια, για μία υπηρεσία που θα μπορούσε να είναι δωρεάν για τον κόσμο, δεν είναι ιδιωτικοποίηση; Δεν δίνεται για εκμετάλλευση; Για κέρδος;”.
Η κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε, ότι “θα δώσουμε κάποιους τομείς κερδοφόρους, για τους οποίους ενδιαφέρεται και το ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδύσει, καθώς αναμένει κέρδη απ’ αυτό”, καθώς τόσο η περιφέρεια όσο και οι Δήμοι, “ανοίγουν το δρόμο για την κερδοφορία του κεφαλαίου, που αυτό κινεί και σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα”.
Παράλληλα, σύμφωνα με την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, “έχει προηγηθεί και ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ώστε να σπρώξει τα πράγματα και με την υποχρηματοδότηση που κάνει αυτή τη στιγμή στα έργα”, αναφέροντας, ότι “αυτό δε γίνεται τυχαία”, δεδομένου ότι “ωθείται αυτή η κατάσταση για να καταλήξουν οι υπηρεσίες στα χέρια των ιδιωτών και ο μόνος ζημιωμένος θα είναι ο κόσμος, ο οποίος θα πληρώνει πανάκριβα”.
Τέλος, η κ. Χατζηγιάννη κάλεσε τον κόσμο να αντιδράσει σε αυτές τις εξελίξεις, επισημαίνοντας, πως δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

Ανυποχώρητη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, απέναντι στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση

Κάθετη στάση τηρεί η ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναφορικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του “Καλλικράτη”, ενόψει και της σχετικής συνάντησης για το θέμα που θα πραγματοποιηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Σκουρλέτη.
Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει σε ότι αφορά το διάλογο που έχει ξεκινήσει για την αλλαγή του Καλλικράτη έστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και του Προέδρου της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστού.
Κατά τη συζήτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις συνέχισης συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, αποφασίστηκε ομόφωνα να επαναξιολογήσει τη στάση της μετά από συνάντηση που θα ζητηθεί, μεταξύ των επικεφαλής των παρατάξεων του ΔΣ της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρο της Γ. Πατούλη και του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης, η κυβέρνηση οφείλει να ανοίξει τα χαρτιά της και να δώσει σαφείς απαντήσεις, “χωρίς μισόλογα για όλα τα ζητήματα που έχουμε θέσει. Δεν θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε διάλογο κωφών”.
Οι “κόκκινες γραμμές” της ΚΕΔΕ
Στην εισήγησή του, ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως κατά τη συνάντηση θα διατυπωθούν οι πάγιες θέσεις της ΚΕΔΕ αλλά και οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ως βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στο διάλογο για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, οι οποίες είναι οι εξής:
  • Η Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη πρέπει να προηγηθεί κάθε αλλαγής του συστήματος εκλογής των Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.
  • Να εγγραφεί επιπλέον ποσό ίσο με 214 εκατ. € στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017, ως η πρώτη δόση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων και να αρχίσει άμεσα η συζήτηση για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων για την περίοδο 2010-2016.
  • Η Κινητικότητα δημοτικών υπαλλήλων. Η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη προκειμένου η όποια μετακίνηση προσωπικού να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων.
«Θα ζητήσουμε από την αρμόδια ηγεσία του υπουργείου να ανοίξει τα χαρτιά της και να δώσει σαφείς απαντήσεις, χωρίς μισόλογα, για όλα τα ζητήματα που έχει θέσει η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και τότε θα επαναξιολογήσουμε τη στάση μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αγνοείται επιδεικτικά η Αυτοδιοίκηση”
Επιπρόσθετα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκε και η απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει την ΚΕΔΕ από την Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για απαξιωτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Αυτοδιοίκηση Α’βαθμού και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Oσοι σκέφτηκαν να αποκλείσουν την ΚΕΔΕ από την Οργανωτική Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υπονομεύουν τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση και συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων προκειμένου το νέο Σύνταγμα να αποτελέσει εγγύηση ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα:
  • θα είναι μια χώρα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό
  • θα προωθήσει και θα ολοκληρώσει τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα κατοχυρώσουν το χαρακτήρα ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου
  • θα δίνει βάρος στην προστασία και ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους
  • θα θέτει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στις σχέσεις Κράτους και Οικονομίας με κεντρικό σημείο την αγορά και τις λειτουργίες της
  • θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στο πλαίσιο της προωθούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας
  • θα προωθήσει τον κοινοβουλευτικό εκσυγχρονισμό προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος,
  • θα προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών, ατομικών και συλλογικών.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι εθνική και όχι κομματική υπόθεση και διερωτήθηκε «γιατί κάποιοι φοβούνται τον Α΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης».
«Δεν έχουν λευκή επιταγή να νομοθετούν για εμάς χωρίς εμάς. Εάν θέλει η κυβέρνηση το καλό της χώρας να το αποδείξει έμπρακτα και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο μαζί μας, αλλιώς θα μας βρει απέναντι» ανέφερε και επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να αγνοείται επιδεικτικά η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού που είναι ο θεσμός του κράτους που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κρατικό θεσμό εγγύτερα στον πολίτη και στην καθημερινότητά του.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

Η εποχή των άκρων ηχητικό

Για την εποχή των άκρων γεωστρατηγικά με την άνοδο Τράμπ και ότι θα σηματοδοτήσει αυτό σε Ευρώπη και Ειρηνικό, που είναι και η πρωτοσέλιδη αναφορά σήμερα στο «ΠΟΝΤΙΚΙ» μίλησε στο Ράδιο 9.84 ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Σταύρος Χριστακόπουλος.
Πηγή : http://www.neakriti.gr

to synoro blog

Εναρξη Ακαδημιών ποδοσφαίρου απο τον Α.Ο.Σερίφου

Επειτα απο διάλογο με τους γονείς των παιδιών χθές στο Γυμνάσιο Σερίφου Ο Α.Ο.Σερίφου με ανακοινωσή του ξεκινά την προσπάθεια δημιουργίας τμήματος Ακαδημίας ποδοσφαίρου στο νησί μας Μια σημαντική κίνηση εκ μέρους της Σερφιώτικης ομάδας ποδοσφαίρου που όλοι ευχόμαστε να έχει ανταπόκριση και να δοθεί το κίνητρο στους μικρους φίλους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό Καλή Δύναμη Και καλή επιτυχία
Πηγή :ΑΟΣ

to synoro blog

Κύκλωμα «δουλεμπόρων» της ΕΛ.ΑΣ. στη Σαντορίνη

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. άφηναν μετανάστες από τη Μέση Ανατολή να ταξιδεύουν παρανόμως με διαβατήρια Αφρικανών, να χρησιμοποιούν ταξιδιωτικά έγγραφα που είχαν φωτογραφίες κακοραμμένες με κλωστή(!), αλλά και Σκανδιναβούς να μετατρέπονται σε Αραβες προκειμένου να αναχωρήσουν από τη χώρα. Αυτά είναι ορισμένα από τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο που κυκλώματα αστυνομικών αλλά και ιδιωτών επέτρεπαν – με το αζημίωτο – επί σειρά ετών σε χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να ταξιδεύουν παρανόμως στην Ισπανία, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα.

 Εντυπωσιακό είναι ακόμη ότι οι ένστολοι είχαν διασυνδέσεις με ανθρώπους της νύχτας, με μέλη της Χρυσής Αυγής, εκπαιδεύονταν μαζί στα όπλα ενώ φέρεται να εκβίαζαν και καταστηματάρχες. Πρωτοφανείς καταστάσεις Πρόκειται για τον μη δημοσιοποιημένο δικαστικό φάκελο της παράνομης δράσης αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και επιχειρηματιών στη Σαντορίνη οι οποίοι επέτρεπαν την ανεξέλεγκτη, μαζική αναχώρηση από το αεροδρόμιο του νησιού μεταναστών από τη Συρία και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Αρχικές αναφορές είχαν υπάρξει το καλοκαίρι του 2015, όμως το περιεχόμενο της δικογραφίας που σχηματίστηκε τελικώς – και αποκαλύπτει «Το Βήμα» – προκαλεί σοκ για την ασυδοσία των ενστόλων στο μονίμως κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των αλλοδαπών. Στον φάκελο περιγράφονται πρωτοφανείς καταστάσεις με αστυνομικούς να επιβιβάζουν δεκάδες παράτυπους μετανάστες σε κάθε αεροπορική πτήση, παρά τις διαμαρτυρίες υπαλλήλων των εταιρειών, να προκαλούν επεισόδια στο αεροδρόμιο για να διευκολύνονται οι «πελάτες» τους και να τους προμηθεύουν με πλαστά έγγραφα. Κεντρικό πρόσωπο είναι ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρεται ως ο «αρχηγός του νησιού». Πέρα από την οργάνωση υποβοήθησης του δικτύου «δουλεμπορίας» τού αποδίδεται ότι είχε συστήσει κύκλωμα εκβίασης καταστηματαρχών της Σαντορίνης. Το κύριο τμήμα της εν λόγω δικογραφίας για τη μαζική παράνομη προώθηση αλλοδαπών με την εμπλοκή 11 ατόμων (εκ των οποίων πέντε αστυνομικοί, ένας δικηγόρος και ιδιώτες) συντάχθηκε το καλοκαίρι του 2015. Υπήρξαν όμως και μεταγενέστερες έρευνες από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η κατάθεση της υπαλλήλου Μία από τις πιο εντυπωσιακές καταθέσεις για όσα συνέβαιναν στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης είναι αυτή που έδωσε 27χρονη υπάλληλος ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας (με πτήσεις προς ευρωπαϊκές χώρες).

Ανέφερε ότι είχε περάσει από ειδικό σεμινάριο της βρετανικής πρεσβείας προκειμένου να εντοπίζει παράτυπους μετανάστες στον έλεγχο διαβατηρίων. Η περιγραφή της είναι ενδεικτική ακόμη και για διαβατήρια-«εργόχειρο». Όπως σημείωσε, «από τον έλεγχο που έκανα διαπίστωνα ότι οι φωτογραφίες σε πολλά διαβατήρια ήταν διαφορετικές από τα πρόσωπα που ταξίδευαν, μερικές φορές δε οι διαφορές ήταν τόσο μεγάλες που παρουσιαζόταν λευκός στο χρώμα του δέρματος για να πετάξει, ενώ η φωτογραφία του διαβατηρίου απεικόνιζε κάποιον έγχρωμο.

Πολλά διαβατήρια ήταν φτιαγμένα... στο πόδι, δηλαδή ήταν ραμμένα με κλωστές διαφόρων χρωμάτων (...) οι οποίες προεξείχαν από το διαβατήριο. Επίσης οι φωτογραφίες ήταν πρόχειρα πιασμένες με συρραπτικό, το χαρτί δεν ήταν τρυπημένο εκεί που έπρεπε, τα φύλλα δεν ήταν στη σειρά και πολλές φορές κανένας από αυτούς που ερχόταν να ταξιδέψει δεν μιλούσε τη γλώσσα από τη χώρα του διαβατηρίου στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας που κάναμε. Αυτό που γινόταν στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης ήταν τραγικό. Τεράστιος όγκος αλλοδαπών με πλαστά διαβατήρια ερχόταν να πετάξει και όλοι ξέραμε το γιατί.

 Ηταν κοινό μυστικό σε όλο το αεροδρόμιο ότι οι μόνιμοι αστυνομικοί που έκαναν βάρδια εκεί «περνάνε άτομα» από το αεροδρόμιο». Όπως συμπληρώνει η ίδια βασική μάρτυρας, «κάποιοι από τους αλλοδαπούς που έρχονταν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα έδειχναν να μη φοβούνται τους αστυνομικούς και τον πιθανό έλεγχο που θα τους έκαναν, αλλά αντίθετα έδειχναν μια παράξενη οικειότητα και πολλές φορές έκαναν και πλάκα μαζί τους. Οπως σας είπα, γινόταν γενικά χαμός στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης». Τραγέλαφος Στον δικαστικό φάκελο της υπόθεσης αναφέρονται από σειρά μαρτύρων κωμικοτραγικές καταστάσεις. Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. να δίνουν εντολές για μαζική επιβίβαση παράνομων μεταναστών όπου υπήρχαν κενές θέσεις σε πτήσεις ξένων ιδιωτικών εταιρειών! Ακόμη υπήρχαν περιπτώσεις παράτυπων μεταναστών που εντοπίζονταν από υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών να έχουν πλαστό διαβατήριο, να καταφεύγουν στο γραφείο των αστυνομικών του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα να εξέρχονται με... άλλο διαβατήριο και να κατευθύνονται πάλι στο check in. Οταν οι υπάλληλοι έβλεπαν τον ίδιο αλλοδαπό με άλλο διαβατήριο μέσα σε... δέκα λεπτά, του απαγόρευαν προφανώς εκ νέου την αναχώρηση. Εκείνος απευθυνόταν ξανά στους αστυνομικούς-«τροφοδότες» του, τους οποίους στο τέλος καθύβρισε αγρίως επειδή φαίνεται ότι «έχασε τα λεφτά του αλλά δεν ταξίδεψε».

Στην ίδια δικογραφία περιγράφονται περιστατικά με διάφορους επιχειρηματίες αλλά και δικηγόρο του νησιού να «πολιορκούν» τους υπαλλήλους του αεροδρομίου και να τους υπόσχονται σημαντικά χρηματικά ποσά. Και αυτό για να επιτρέπουν τη διέλευση των αλλοδαπών και να μην ορθώνουν εμπόδια στους αστυνομικούς. Η υπόθεση αυτή είναι ακόμη δικαστικά εκκρεμής. Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ.

tovima.gr Πηγή : 

to synoro blog

Πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πάρο

Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε χθές το πρωί (στις 10:50)στο εργοστάσιο της ΔΕΗ-ΑΣΠ Πάρου. πολλά νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στα οποία αυτά της Πάρου, της Νάξου, της Ίου, της Σικίνου και της Φολεγάνδρου, έμειναν χωρίς ρευμα
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και διενεργείται έρευνα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή μετρήσεων του πεδίου Μέσης Τάσης (ΜΤ) του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής Πάρου προκάλεσε βλάβη στους ζυγούς ΜΤ του Σταθμού, με συνέπεια τη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στο σύμπλεγμα των νησιών Πάρου, Νάξου, Ίου, Σικίνου, Φολέγανδρου κλπ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το προσωπικό του σταθμού εργάζεται εντατικά για την άμεση επιδιόρθωση της βλάβης και την - όσο το δυνατόν - πιο σύντομη αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στα νησιά, όπου το γενικό μπλακ άουτ έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ζητάει την κατανόηση των κατοίκων των εν λόγω νησιών και ενημερώνει ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα ολοκληρωθεί εντός των αμέσως επόμενων ωρών.
(φωτό: parianosdromos.gr)
Πηγή : 

to synoro blog

Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες που επλήγησαν από τη θεομηνία

Την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τους αγρότες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη θεομηνία, θέτει ως προτεραιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως δήλωσε, στο Αθηναϊκό / Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9Fm», ο Βαγγέλης Αποστόλου.
«Έχει δοθεί εντολή στον ΟΓΑ να προχωρήσει άμεσα, μέσω των υπηρεσιών του, σε μια προεκτίμηση των ζημιών, ώστε να κατατεθούν τα δικαιολογητικά από τους αγρότες και να εισπράξουν το συντομότερο δυνατό οι αγρότες τις αποζημιώσεις τους» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο κ. Αποστόλου διευκρίνισε πως οι ασφαλιστικά ενήμεροι αγρότες θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους και το αργότερο σε 6 μήνες θα τους καταβληθούν τα ποσά. Είπε ακόμα και οι αγρότες που έχουν οφειλές μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση και να καταβάλουν ένα πολύ μικρό ποσό, ώστε να αποζημιωθούν και εκείνοι.
«Για εμάς ο αγροτικός κόσμος είναι το νούμερο 1 στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας» υποστήριξε ο κ. Αποστόλου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τα εργαλεία για να βοηθήσει τον αγροτικό κόσμο. Σημείωσε ότι παρά τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι των δανειστών έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων υπέρ των αγροτών, για να προσθέσει ότι , τόσο με τα κοινοτικά κονδύλια όσο και με τη κάρτα του αγρότη, θα δοθεί ώθηση στην αγροτική παραγωγή.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμπλήρωσε ότι μέσω των κοινοτικών κονδυλίων έχουν εξασφαλιστεί αποζημιώσεις για το κομμάτι της απώλειας παραγωγής γάλακτος και της απώλειας ζωοτροφών.
Αναφερόμενος στη σημερινή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το αγροτικό είπε ότι θα περιγραφεί η κατάσταση για τον αγροτικό τομέα, όπως έχει διαμορφωθεί με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, και θα ενημερωθούν τα κόμματα για τα ζητήματα των πόρων των και των ενισχύσεων αλλά θα υπάρξει και πλήρης ενημέρωση για τις θεσμικές παρεμβάσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πηγή : 

to synoro blog

Δραματικές ελλείψεις αίματος σε όλη την Ελλάδα - Σε ομηρία οι ασθενείς

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τον περασμένο Αύγουστο - Την κακοκαιρία και τη γρίπη επικαλούνται οι αρχές για να δικαιολογήσουν το φαινόμενο

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι ελλείψεις αίματος σε όλη τη χώρα με τους θαλασσαιμικούς και τους πολυμεταγγιζόμενους να βρίσκονται σε ομηρία αναμένοντας τις πολύτιμες μονάδες αίματος για τη μετάγγιση τους, με ό,τι κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την υγεία τους.

Η Ομοσπονδία Θαλασσαιμικών Ασθενών με ανακοίνωση της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, υπενθυμίζει πως δυστυχώς αυτό συμβαίνει κατ' επανάληψη και ζητεί να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για να σταματήσουν τα φαινόμενα ελλείψεων αίματος και αναβολής των μεταγγίσεων των θαλασσαιμικών.

«Από τις αρχές Αυγούστου 2016 λόγω καλοκαιρινών διακοπών και κρουσμάτων ελονοσίας αλλά και όλο το φθινόπωρο έχουν παρατηρηθεί δραματικές ελλείψεις αίματος στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας των Νοσοκομείων των Αθηνών αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που μεταγγίζεται μεγάλος αριθμός θαλασσαιμικών» αναφέρει η Ομοσπονδία.
 
 Οι αιτιολογίες της τωρινής έλλειψης είναι σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ασθενών, η κακοκαιρία καθώς αποτρέπει την υλοποίηση εξωτερικών αιμοληψιών, το κύμα της γρίπης που έχει συρρικνώσει σημαντικά τον αριθμό των αιμοδοτών και οι μειωμένες αποστολές μονάδων αίματος από τον ελβετικό Ερυθρό Σταυρό επίσης λόγω γρίπης. "Επιπλέον, η ελλιπής στελέχωση με προσωπικό στο σύστημα υγείας και στην αιμοδοσία, η χαμηλή προσφορά αίματος του πληθυσμού και η πολυδιάσπαση του συστήματος αιμοδοσίας  οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα και τελικά τους θαλασσαιμικούς σε απόγνωση" παρατηρεί η Ομοσπονδία των Θαλασσαιμικων.

Πολλά ερωτήματα θέτουν οι ασθενείς 

Ωστόσο τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά τους εκπροσώπους των ασθενών είναι αρκετά και σημαντικά. Συγκεκριμένα, ρωτούν τους αρμόδιους τα εξής:

-Ο ιός της γρίπης είναι στην έναρξη ανάπτυξης των κρουσμάτων, αναμένεται δε να έχει πλήρη έξαρση τους επόμενους δύο μήνες. Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Υγείας ώστε το γεγονός αυτό να μην επηρεάσει την επάρκεια σε αίμα;

- Η εμφάνιση του ιού της γρίπης δεν είναι φετινό φαινόμενο ούτε παρθενογένεση. Τι προληπτικά μέτρα έλαβαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για να μην εκδηλωθεί τόσο έντονη έλλειψη;
- Πώς είναι δυνατόν να καλύψουν για μία ακόμη φορά οι πάσχοντες με δικούς τους αιμοδότες τις ανάγκες τους σε αίμα, όταν το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον είναι πεπερασμένο και οι περισσότερες  Αιμοδοσίες δεν λειτουργούν το απογευματινό ωράριο, με αποτέλεσμα να διώχνουν τους αιμοδότες;
- Αν υπάρχει έλλειψη επαρκούς παραϊατρικού προσωπικού, τι ενέργειες και πιέσεις έχουν ασκηθεί στην κατεύθυνση της έστω και προσωρινής επίλυσης του θέματος;Πηγή : http://www.protothema.gr

to synoro blog

Το ντεμπούτο της Κίνας στο Νταβός εντυπωσίασε τους πολιτικούς αναλυτές και τους υπέρμαχους της παγκοσμιοποίησης

Ανατροπές στην διεθνή σκακιέρα φαίνεται να προμήνυε η πρώτη ημέρα του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Ελβετία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, Κινέζος ηγέτης, όχι μόνο έδωσε το παρόν στο Νταβός, αλλά παρέδωσε μαθήματα εξωστρέφειας στους Δυτικούς.

Λίγες ημέρες αφότου ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε «εμπορικούς πολέμους» και την ίδια ώρα που η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, έκανε λόγο για πολιτικές προστατευτισμού και επιβεβαίωνε την έξοδο της χώρας από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ο γγ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, υπερασπίστηκε την παγκοσμιοποίηση.
«Είναι αλήθεια ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση δημιούργησε νέα προβλήματα, όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να την διαγράψεις τελείως. Γι' αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε (σε αυτή) και να καθοδηγήσουμε την οικονομική παγκοσμιοποίηση, να μειώσουμε τις αρνητικές της επιπτώσεις και να μοιράσουμε τα οφέλη της σε όλες τις χώρες», δήλωσε.
«Η επιβολή πολιτικών προστατευτισμού είναι σαν να κλειδώνεις τον εαυτό σου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ο άνεμος και η βροχή ίσως να μένουν έξω από αυτό, όμως το ίδιο συμβαίνει και με το φως και με τον (καθαρό) αέρα».
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τζιπίνγκ άφηνε αιχμές στον Ντόναλντ Τραμπ που έχει προαναγγείλει εμπορικές συγκρούσεις και μια λιγότερο «ανοιχτή» οικονομική πολιτική. Πράγματι, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι «κανείς δεν θα βγει νικητής από έναν εμπορικό πόλεμο», όμως τα σχόλιά του δεν θα μπορούσαν παρά να αφορούν και την Βρετανίδα πρωθυπουργό, Τερέζα Μέι.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την ομιλία του Τζιπίνγκ, η Μέι παρουσίαζε τις δώδεκα προτεραιότητές της για το Brexit, ανάμεσα στις οποίες ήταν η έξοδος της Βρετανίας από την ενιαία αγορά. Θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτή η αντίθεση θα ήταν αδιανόητη τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο προστατευτισμός ήταν παραδοσιακά συνυφασμένος με την Ανατολή και το «άνοιγμα» προς μια παγκόσμια αγορά ανήκε στην Δύση.
Το ντεμπούτο της Κίνας στο Νταβός εντυπωσίασε τους πολιτικούς αναλυτές και τους υπέρμαχους της παγκοσμιοποίησης, την στιγμή που πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, επέλεξαν να απουσιάσουν από το φετινό Φόρουμ, υπό τον φόβο ότι θα λάβουν το στίγμα του «ανθρώπου του Νταβός».
Ήδη μετά την νίκη του Τραμπ τον Νοέμβριο, δημοσιεύματα προανήγγειλαν το τέλος της Αμερικής όπως την ξέρουμε και την ανάδειξη της Κίνας ως παγκόσμια υπερδύναμη. Το Brexit, αλλά και το εθνικιστικό κλίμα σε όλη την Ευρώπη, έχουν επίσης κάνει τους αναλυτές να φοβούνται ότι η Ένωση θα καταρρεύσει.Πηγή : http://www.huffingtonpost.gr

to synoro blog

Στη Χίο η έδρα του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την οριστική απόφαση της κυβέρνησης να ιδρυθεί στη Χίο το τμήμα Τουρισμού του πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοίνωσε και επισήμως ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας κ. Γιάννης Θεοτοκάς, μιλώντας.......
το πρωί της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου 2017, σε εκδήλωση για το master plan  του λιμένος της Χίου.
Με την απόφαση αυτή, η οποία σύντομα αναμένεται να εξαγγελθεί και ως υλοποίηση, γίνεται ουσιαστικά αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για έδρα του τμήματος Τουρισμού στη Χίο.
Η ίδρυση του νέου Τμήματος είναι αποτέλεσμα διεκδίκησης πολλών ετών, καθώς ήδη από το 2007 είχε διατυπωθεί η ανάγκη λειτουργίας ενός ακαδημαϊκού τμήματος, η οποία θα προσεγγίζει διεπιστημονικά την λειτουργία και ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας και διεθνώς και θα επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη. Το Τμήμα είχε ιδρυθεί και το 2009 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το Π.Δ. 170/01.09.2009 (ΦΕΚ Α΄205), χωρίς ποτέ να ενταχθεί στο μηχανογραφικό δελτίο επιλογής για τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια καταργήθηκε με το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”, για την Γ‘βάθμια Εκπαίδευση.
Στην σχετική απόφαση, που είχε λάβει η σύγκλητος στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, επισημαίνονται – μεταξύ άλλων – τα εξής:
«Η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, που εδρεύει στη Χίο, προσφέρει το πλέον πρόσφορο ακαδημαϊκό έδαφος για την γόνιμη ένταξη του νέου Τμήματος: παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια γνωστικών αντικειμένων και διαμορφώνονται βέλτιστες ακαδημαϊκές προοπτικές διδακτικών και ερευνητικών συνεργειών με τα υπόλοιπα Τμήματα της Χίου, δεδομένης της εξωστρέφειας και διεθνούς επιστημονικής αναγνώρισης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στους αλληλένδετους τομείς της οικονομικής επιστήμης και διοίκησης επιχειρήσεων, ναυτιλίας, μεταφορικών συστημάτων και νέων τεχνολογιών.
Το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης τουριστικών σπουδών στο Αιγαίο, προβλέπει μακρά σειρά διεθνοποιημένων ακαδημαϊκών δράσεων και συνεργιών με φορείς του τουρισμού, γεγονός που αποτελεί συστατικό στοιχείο της πρότασης και περιέχεται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσης του Τμήματος».
Πηγή: astraparis.gr   
Newsroom MykonosTicker
Πηγή : 

to synoro blog

Υπογράφηκε η ΥΑ τεχνικών προδιαγραφών για τα μονοπάτια της υπαίθρου

Η υπογραφή της ΥΑ "Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών" δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ........
το οποίο συμβάλλει στην προώθηση και δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών.
Για πρώτη φορά συγκροτείται σύστημα Εθνικής Πιστοποίησης των υφιστάμενων αλλά και των νέων ή προτεινόμενων δικτύων μονοπατιών, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εμπειρίας.
Η προαναφερόμενη ΥΑ έρχεται να καλύψει το νομοθετικό κενό προσφέροντας το απαραίτητο εργαλείο σχεδιασμού σε όλους τους ενδιαφερόμενους, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (συλλόγους, φορείς, επαγγελματίες, πολίτες κλπ). Αποτελεί το αρχικό βήμα μιας σειράς ενεργειών και δράσεων του ΥΠΕΝ προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για το περιβάλλον και τον εναλλακτικό τουρισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία παρατηρείται στη χώρα μας αυξημένο ενδιαφέρον για προγράμματα υπαίθριου τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, λόγω του ιδιαίτερου και ποικίλου φυσικού πλούτου της Ελλάδας.
Τα ολοκληρωμένα δίκτυα μονοπατιών τονώνουν τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύουν τις συμμετοχικές διαδικασίες και την κοινωνική οικονομία και εντείνουν την περιβαλλοντική προστασία και εκπαίδευση.
Στα άμεσα προσδοκώμενα οφέλη συμπεριλαμβάνονται η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η αυξημένη ροή εσόδων ανά επισκέπτη, συνδέοντας το περιβαλλοντικό απόθεμα της χώρας, με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
Οι επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες του ΥΠΕΝ που συμπληρώνουν τα παραπάνω είναι η σύσταση ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Περιβαλλοντικών Διαδρομών, οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πράσινου Ταμείου για μελέτες ολοκληρωμένων δικτύων μονοπατιών από την τοπική Αυτοδιοίκηση και ο σχεδιασμός πιλοτικού έργου δικτύου μονοπατιών σε επίπεδο Περιφέρειας.
Newsroom MykonosTicker
Πηγή : 

to synoro blog

18 Ιαν 2017

Απάντηση της Λαικής Συσπείρωσης Σερίφου στον Δημήτρη Γκιολέ .

ΣΕΡΙΦΟΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ,
 Σχετικά με τα όσα υποστηρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτρης Γκιολές, στην ιστοσελίδα σας,http://giannisserfanto.blogspot.gr/2017/01/blog-post_91.html απαντώντας σαν Λαϊκή Συσπείρωση, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 1. Είναι φανερό ότι γίνεται προσπάθεια να υποβαθμισθεί η απόφαση που πάρθηκε, με τις ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, για μεταφορά ποσού 70.000€ από ζωτικής σημασίας ανάγκες του νησιού, στην πληρωμή προστίμων και προσαυξήσεων. Γίνεται προσπάθεια να περιορισθεί το θέμα στο αν γνώριζαν η όχι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2. Η Λαϊκή Συσπείρωση, όπως φαίνεται και από το δημοσίευμα μας, γνώριζε την ύπαρξη της οφειλής και το είχε ανακοινώσει σε όλες τις ανοιχτές συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε το 2016 (Χώρα, Λιβάδι, Παναγιά κ.λ.π.). Εκείνο που απέκρυπτε και αποκρύπτει, η Δημοτική Αρχή είναι η ακριβής προέλευση και η αιτία της επιβολής των προστίμων και των προσαυξήσεων. Ζητήσαμε λοιπόν να διερευνηθεί από πού ακριβώς προέρχονται τα πρόστιμα γιατί είχαν επιβληθεί και όσα από αυτά οφείλονταν σε ανικανότητα και ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής να καταλογισθούν στους υπεύθυνους αιρετούς και να μην τα πληρώσει ο λαός της Σερίφου. Οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας προτίμησαν να ψηφίσουν το «τέχνασμα» της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που τους εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και έστειλαν το λογαριασμό στο λαό της Σερίφου.

 3. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας χρησιμοποιούν τη μεθόδευση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για να πετύχουν τους στόχους τους. Υπενθυμίζουμε ότι και η διαγραφή των 850.000€ έγινε με αναμόρφωση προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς και τότε να δώσουν στοιχεία από ποιούς διαγράφησαν και γιατί.

 4. Οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας φαίνεται πως έχουν επιλεκτική ευαισθησία. Όταν η Λαϊκή Συσπείρωση έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο την διαφυγή εσόδων από τις προγραμματικές Συμβάσεις με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου που ανέρχονται σε 28.000€ το χρόνο. Όταν η Λαϊκή Συσπείρωση έφερε το θέμα της διερεύνησης τυχόν διαφυγής εσόδων από τη λιμενική ζώνη δεν έδειξαν την αντίστοιχη ευαισθησία.

 5. Κατανοούμε την ανάγκη ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας να πάρουν αποστάσεις από τον Δήμαρχο. Είναι επίσης ορατή και η φραστική διαφοροποίησή τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο τέλος όμως ψηφίζουν ότι πεί ο Δήμαρχος, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Θυμίζουν βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι εκφράζουν διαφωνίες και αντιρρήσεις, αλλά στο τέλος ψηφίζουν ότι πεί η Τρόϊκα.

6. Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν ασκούμε προσωπική κριτική σε κανένα Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. Ασκούμε συνολική κριτική και στους 8 Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, επειδή τους θεωρούμε μαζί με τον Δήμαρχο, συνυπεύθυνους για τις αποφάσεις που διαμορφώνονται και λαμβάνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση στο νησί.

 7. Ο αμοιβαίος προσωπικός σεβασμός, που ενδεχομένως υπάρχει, δεν εξαιρεί κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο από την κριτική μας. Η κριτική που ασκούμε γίνεται με βάσει τι ψηφίζει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο και όχι με αυτά που λέει.

Τέλος δεν θα είχαμε αντίρρηση, αν θέλουν, να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ο λαός της Σερίφου να βγάλει τα συμπεράσματά του. Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Σερίφου

 Θ.Γ.Χρυσολωράς
Πηγή : 

to synoro blog

Οταν ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ χαρτογραφούσε τα νησιά του Αιγαίου

Η Πάρος, 330 χρόνια πριν. Σπάνιος χειρόγραφος χάρτης (1687) από τη Συλλογή Δωρεάς Τρικόγλου της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Αγνωστοι χειρόγραφοι χάρτες του κυκλαδικού αρχιπελάγους, χαρτογραφημένοι από Γάλλους μηχανικούς και ναυτικούς πριν από 330 χρόνια, έπειτα από εντολή του Λουδοβίκου ΙΔ΄ (1687), φυλάσσονται......
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ηταν κρυμμένοι στα ράφια της κεντρικής βιβλιοθήκης εδώ και 40 χρόνια, αλλά αποκαλύφθηκαν και τεκμηριώθηκαν μόλις πρόσφατα στη συλλογή δωρεάς Τρικόγλου, όταν έπεσαν στα χέρια ειδικών που εκτίμησαν τον μοναδικό παγκοσμίως χαρτογραφικό θησαυρό.
Τα σπάνια χαρτογραφικά ντοκουμέντα, ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, φωτίζουν τα πολιτικά σχέδια του «βασιλιά Ηλιου» στο κυκλαδικό αρχιπέλαγος σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της Ευρώπης: της μεγάλης και φθοροποιού πολεμικής εμπλοκής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον του «Ιερού Συνασπισμού Linz» η κατάληξη της οποίας ήταν η Συνθήκη του Κάρλοβιτς (1683 - 1699). Εργο υψηλής αισθητικής χαρακτηρίζουν οι ερευνητές το άγνωστο χαρτογραφικό υλικό της συλλογής Τρικόγλου. Αποτελείται από συνολικά 16 χειρόγραφους χάρτες σε φύλλα μεγάλων διαστάσεων 95x60, δεμένους σε τόμο. Απεικονίζουν τα νησιά των Κυκλάδων, Νάξο, Πάρο, Σίφνο, Μήλο, Iο, Αντίπαρο, Κίμωλο, Πολύαιγο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κέρο, Κουφονήσια, καθώς και τα Κύθηρα με την Ελαφόνησο σε πρωτόγνωρες μεγάλες κλίμακες για τη νησιωτική χαρτογραφία του Αιγαίου της εποχής. Οι χάρτες συμπληρώνονται από έξι φύλλα με 25 οριζόντιες όψεις ακτογραμμών στρατηγικού ενδιαφέροντος των νότιων ακτών της Πελοποννήσου, της Ζακύνθου, των Κυκλάδων αλλά και του κόλπου της Τύνιδας και της Σαρδηνίας, σχεδιασμένες –υπό κλίμακα– από την επιφάνεια της θάλασσας.
Η χαρτογράφηση του Αιγαίου για το γαλλικό Παλάτι, όπως διαπιστώθηκε κατά την τεκμηρίωσή του, ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου δύο χρόνια (1685 - 1687), έπειτα «από μυστικές διαταγές και προδιαγραφές που δόθηκαν από τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ στους ναυτικούς και μηχανικούς του». Στόχος τους ήταν να καταγράψουν λεπτομερώς τις θαλάσσιες στρατηγικές τοποθεσίες της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, στον χώρο όπου εκτείνονται οι παλιότεροι γνωστοί γεωστρατηγικοί ναυτικοί «σταθμοί» (σκάλες) της Γαλλίας στο Λεβάντε (Echelles du Levant).
Οι χειρόγραφες απεικονίσεις του αρχιπελάγους βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, χάρη στη δωρεά του Ελληνοαιγύπτιου συλλέκτη Ιωάννη Τρικόγλου, που κατέληξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1977. Βγαίνουν πρώτη φορά στη δημοσιότητα, παρουσία του γενικού προξένου της Γαλλίας Philippe Ray, σε κοινή εκδήλωση του ΑΠΘ και του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συνεργασία τους για θέματα βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών.
Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα υπογράψουν ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας και ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, στις 19.00, στο δημαρχιακό μέγαρο. Για το άγνωστο χαρτογραφικό έργο θα μιλήσει ο καθηγητής Χαρτογραφίας Ευάγγελος Λιβιεράτος. Παρεμβάσεις θα κάνουν ο ακαδημαϊκός Μιχαήλ Τιβέριος, ο καθηγητής Ιστορίας Ιωάννης Χασιώτης και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ, καθηγητής Ιωάννης Τζιφόπουλος.
ΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ
Πηγή: kathimerini.gr   
Newsroom MykonosTicker
Πηγή : 

to synoro blog

Διάλογο για τις Ακαδημίες με τους γονείς των παιδιών ξεκινάει ο Α.Ο.Σερίφου

 Ο Α.Ο.Σ προσκαλεί σε συνάντηση όλους τους γονείς νήπιου δημοτικού πρώτης και Δευτέρας γυμνάσιου σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/2017 και ωρα 18:00 στο γυμνάσιο Σερίφου,για να συζητηθεί το θέμα των ακαδημιών ποδοσφαίρου.
Πηγή : 

to synoro blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...