4 Ιουλ 2017

Ώθηση στις υποδομές αλιείας

Με τρεις προσκλήσεις, άνοιξε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, οι οποίες αφορούν σε επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες.
Πιο συγκεκριμένα τα τρια χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, έχουν τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 36.000.000 ευρώ, «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 5.000.000 ευρώ και «Καινοτομία στην Αλιεία», με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.000.000 ευρώ.
Εκσυγχρονισμός και κατασκευή καταφυγίων
Σε ό,τι αφορά στις πράξεις για τις επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, οι προσκλήσεις απευθύνονται προς τις Περιφέρειες της χώρας, τους Δήμους και τα Λιμενικά Ταμεία και περιλαμβάνουν δράσεις για:
α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων  των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).
β) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,  προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων και για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.
γ) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων   προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.
Χρηματοδότηση της καινοτομίας
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2017 και η λήξη στις 30 Οκτωβρίου 2017, για τα έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες, ενώ 31 Δεκεμβρίου 2018, για τα έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα «Καινοτομία στην Αλιεία», που υλοποιείται, με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.000.000 ευρώ, η πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν, και περιλαμβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή :
α) νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού,
β) νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών,
γ) νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας.
Στη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί και στην αλιεία εσωτερικών υδάτων, δεν χορηγείται στήριξη για Πράξεις που αφορούν μόνο σε βασική έρευνα, ενώ δε χορηγείται στήριξη για την πειραματική αλιεία.
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι 24-07-2017 και η λήξη με την οριστική εξάντληση των πόρων της Πρόσκλησης ή όπως αλλιώς κρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.
Οι αναλυτικές προσκλήσεις, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έντυπα των προσκλήσεων, βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.alieia.gr(link is external) και www.espa.gr(link is external). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων και άλλες διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας.
Ενίσχυση σε ολοκληρωμένο πλαίσιο
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικοί πόροι του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, ανέρχονται σε 388.777.914 ευρώ, ενώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει παλαιότερα τονιστεί, ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.
Το ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 οικοδομείται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της αλιείας και συγκεκριμένα:
  • τον τομέα της αλιείας: συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων με γνώμονα την καινοτομία, επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκφόρτωσης, (186,2 εκατ. €),
  • τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας: ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (89,7 εκατ. €),
  • τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: ίδρυση και εκσυγχρονισμός των τομεακών επιχειρήσεων, εκστρατείες προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών καθώς και στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Ομάδων Παραγωγών (78,2 εκατ. €),
  • την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών: εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (54,1 εκατ. €),
  • την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ): συλλογή αλιευτικών δεδομένων και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής (92 εκατ. €) και τέλος
  • την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής: λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (6 εκατ. €)
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...