20 Σεπ 2016

ΜΗΛΟΣ Δεκαπέντε χιλιάδες πρόστιμο στο Λιμενικό Ταμείο για το χάλι της προβλήτας Κάνναβας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
——————————
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥΣΧΕΔΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΗΛΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 84800 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Βουλάγκας ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22873 61234 FAX :22870 21007
ΣΥΡΟΣ                 09/08/2016
ΑΡ. ΠΡ. 75178/822

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΤΚ 84800 ΜΗΛΟΣ
ΚΟΙΝ :    ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 ως ισχύει, του άρθρου 37 του Ν.4042/2012, του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, του άρθρου 12 του Π.Δ. 82/2004 και του άρθρου 11 του Π.Δ.109/2004, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, για την κατ’ εξακολούθηση λειτουργία χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στη θέση «Κάναβα» ν. Μήλου και για τον τρόπο λειτουργίας αυτών, με αποτέλεσμα την κατ’ επανάληψη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του Ν. 1650/1986 ως ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), περί: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», ως ισχύει.
 2. Το Π.Δ.130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010), περί: «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», ως ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθμ. 98291/8937/2014 (ΦΕΚ2588/Β/2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Ν. Αιγαίου, περί: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.».
 4. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986), περί: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», ως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), περί: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει.
 6. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), περί: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 1. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), περί: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
 2. Το Ν.2971/01 (ΦΕΚ 285/Α/2001), περί: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»», ως ισχύει.
 3. Το Ν.1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/1982), περί: «Κύρωση της ΔΣMAR-POL 73/78- πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» ως ισχύει.
 4. Το Ν.743/77 (ΦΕΚ 137/Α/1977), ως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58/Α/1998), περί «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» και ως ισχύει.
 5. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), περί: «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», ως ισχύει.
 6. Την Κ.Υ.Α. 15388/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006), περί: «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»», ως ισχύει.
 7. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006), περί: «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»», ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004), περί: «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»».
 9. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004), περί: «Μέτρα και Όροι για την Εναλλακτική Διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την Εναλλακτική Διαχείρισή τους».
 10. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), περί: «Ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
 11. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012), περί: «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α7209/2011)», ως συμπληρώθηκε και ως ισχύει.
 12. Το ΦΕΚ 654/16-10-1981, «Περί εγκρίσεως των γενικών κατευθύνσεων της χωροταξικής μελέτης Μήλου και του αντίστοιχου χωροταξικού σχεδίου», ως ισχύει.
 13. Την Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712/Β/11-06-2002), περί: «Μέτρα και όροι για λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», ως ισχύει.
 14. Την Κ.Υ.Α. 2122/30/2003 (ΦΕΚ 7918/30-06-2006), περί: «Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 34 -Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία», ως ισχύει.
 15. Την Κ.Υ.Α. 59388/3363/31.08.88 (ΦΕΚ 638Β/1988), περί: «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του ν. 1650/86».
 16. Την με αρ. πρ. 37866/25466/19-12-2008 Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ./Π.Ν.Α. Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, περί: «Εγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες Αδάμαντα, Κάναβα και Πολλώνια, αρμοδιότητος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.»».
 17. Την με αρ. πρ. οικ. 5863/14-09-2011 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ν. Αιγαίου, περί: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, για την λειτουργία Λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Κάναβα» ν. Μήλου, συνολικής έκτασης περί των εννέα (9) στρεμμάτων, χωρίς τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.» και τα από 24-11-2010 & 25-05-2011 αντίστοιχα πρακτικά ΚΕΠΠΕ της Π.Ν. Αιγαίου.
 18. Το αρ. πρ. οικ. 4424/08-08-2013 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν. Αιγαίου προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, περί: «Παρακολούθηση συμμόρφωσης βεβαιωθεισών παραβάσεων που αφορούν τις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στην θέση «Κάναβα» ν. Μήλου.»».
 19. Την από 06-09-2013 ενυπόγραφη καταγγελία των κ.κ. ΚΕΛΑΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ν. Αιγαίου (αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν.Α. 90633/5031/11-09-2013).
 20. Το με αρ. πρ. οικ. 5935/23-10-2013 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν. Αιγαίου προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, περί: «Παρακολούθηση συμμόρφωσης βεβαιωθεισών παραβάσεων που αφορούν τις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στην θέση «Κάναβα» ν. Μήλου.»».
 21. Την με αρ. πρ. οικ. 11592/503/03-02-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ν. Αιγαίου, περί: «Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ).» (ΑΔΑ: ΒΙΚΘ7ΛΞ-Ν7Λ).
 22. Το από 26-02-2014 Πρακτικό πρώτης συνεδρίασης Κ.Ε.Π.ΠΕ. της Π.Ν. Αιγαίου επί της υπόθεσης, με τα συνημμένα αυτού.
 23. Το με αρ. πρ. 90663/5031/2013/25-06-2014 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν. Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάζεται το από 26-02-2014 Πρακτικό πρώτης συνεδρίασης του παρόντος Κ.Ε.Π.ΠΕ. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου και ζητούνται οι απόψεις του επί των διαπιστώσεων αυτού.
 24. Το με αρ. πρ. 471/07-07-2014 απολογητικό υπόμνημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου επί της υπόθεσης (αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν.Α. 73178/3295/10-07-2014).
 25. Το με αρ. πρ. 73178/3295/14-07-2014 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν. Αιγαίου, με το οποίο γνωστοποιείται το με αρ. πρ. 471/07-07-2014 υπόμνημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, σε όλα τα μέλη του οριζόμενου ΚΕΠΠΕ.
 26. Το από 28-08-2014 Πρακτικό δεύτερης συνεδρίασης Κ.Ε.Π.ΠΕ. της Π.Ν. Αιγαίου επί της υπόθεσης.
 27. Το με αρ. πρ. 10097/95/07-09-2015 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Π.Ν. Αιγαίου με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις επί του πρακτικού δεύτερης συνεδρίασης ΚΕΠΠΕ (αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν.Α. 107717/3991/08-09­2015).
 28. Το από 18-11-2015 πρακτικό τρίτης συνεδρίασης ΚΕΠΠΕ Π.Ν. Αιγαίου.
 29. Το με αρ. πρ. 107717/3991/24-11-2015 έγγραφο του Γραφείου Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάζεται το από 18-11-2015 πρακτικό τρίτης συνεδρίασης ΚΕΠΠΕ Π.Ν. Αιγαίου στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.
 30. Το με αρ. πρ. 147062/1893/2015/16-06-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων (αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν.Α. 75178/822/17-06-2016).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Για την προστασία του περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα πρέπει να εκκινήσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των λιμενικών υποδομών που υφίστανται στη θέση «Κάναβα» νήσου Μήλου, αρμοδιότητάς του.
 2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, σύμφωνα με: α)το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει, β)το άρθρο 37 του Ν.4042/2012, γ)το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, δ)το άρθρο 17 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, ε)το άρθρο 12 του Π.Δ. 82/2004, και στ)το άρθρο 11 του Π.Δ.109/2004, συνολικά της τάξης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, για διαπιστωθείσες παραβάσεις διατάξεων της εν ισχύ περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την ρύπανση ή/και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του Ν. 1650/86 ως ισχύει, επιμεριζόμενου ως εξής:
Α) Για την προκαλούμενη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την ύπαρξη στο βόρειο μέρος του προβλήτα σωρών μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, σκουριασμένων μετάλλων (σκραπ), ξύλων και παλετών, διάφορων σπασμένων πλαστικών, πλαστικών τελάρων και δοχείων, διάφορων παλαιών ναυτιλιακών ειδών (σωσίβια, σχοινιά κλπ), παλαιών μεταλλικών βαρελιών κλπ. σε αχρηστία, τα οποία συγκαταλέγονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ως ισχύει), κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α/1986), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), και Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004), ως ισχύουν, πεντακόσια (500) ευρώ.
Β) Για την προκαλούμενη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο βόρειο μέρος του προβλήτα, από την διαφυγή μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος, τα οποία συγκαταλέγονται ως επικίνδυνα απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ως ισχύει), ως αποτέλεσμα του εφαρμοζόμενου τρόπου προσωρινής αποθήκευσής τους, κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.1650/86, Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004), της Κ.Υ.Α. 15388/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) και Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) ως ισχύουν, χίλια (1.000) ευρώ.
Γ) Για την κατ’ επανάληψη προκαλούμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του προβλήτα από διάσπαρτα υπολείμματα βιομηχανικών ορυκτών, ακόμη και εγγύς των τερματικών των μετώπων του προβλήτα, τα οποία φέρονται να συγκαταλέγονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ως ισχύει) και τα οποία θεωρούνται παραγόμενα από τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες προγενέστερης φόρτωσης ορυκτών σε προσεγγίζοντα εμπορικά πλοία, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα όταν οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, να είναι δυνατή η πρόκληση από αυτά ανεξέλεγκτης αερομεταφερόμενης σκόνης στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον ή/και η κατάληξη ποσοτήτων ορυκτών εντός της θάλασσας, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
Δ) Για την κατ’ εξακολούθηση λειτουργία του υπόψη λιμένα, από την κατασκευή του έως και σήμερα, χωρίς την προβλεπόμενη έκδοση ειδικών όρων και περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος (Α.Ε.Π.Ο.), κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.1650/86 και Ν.4014/2011 ως ισχύουν, έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ.
 1. Για τις υπολειπόμενες κυρώσεις που αναφέρονται στους ελέγχους του ΚΕΠΠΕ (προσωρινή διακοπή λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων) ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν.1650/86 περί δικαιώματος του αρμόδιου Υπουργού (ως αναλυτικότερα στο έγγραφο με αύξοντα αριθμό 36 της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με τα πρακτικά του ΚΕΠΠΕ, ιδιαίτερα το 3ο εξ αυτών, έγγραφο με αύξοντα αριθμό 34 της παρούσας απόφασης). Τόσο ο Υπουργός Υ.Π.ΕΝ., όσο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου επιβάλλεται να ενημερωθούν πλήρως, με την αποστολή του συνόλου των στοιχείων από την υπηρεσία.
Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει.
Το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.: α)κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ «Πράσινου Ταμείου»» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), και β)κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64059 υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) και του Ν. 3852/2010.
Μετά την πληρωμή του ανωτέρω διοικητικού προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., να προσκομισθεί στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου το σχετικό διπλότυπο είσπραξης σε πρωτότυπο. Σε αρνητική περίπτωση εντός 60 ημερών από την επίδοση της παρούσας, το Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου θα προβεί στη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έκδοση χρηματικού καταλόγου) για αναγκαστική είσπραξη.
Κατά της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 ως ισχύει, το Δημοτικό λιμενικό Ταμείο Μήλου έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας (άρθρο 53 του Ν. 3900/2010 ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010 και άρθρο 66 του Κ.Δ.Δ.).
Τυχόν προσφυγή υποχρεούται το Δημοτικό λιμενικό Ταμείο Μήλου να κοινοποιήσει στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου το αργότερο 15 μέρες από την κατάθεση της, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (π.χ. τυχόν Αίτηση ή Απόφαση προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της επιβολής προστίμου, τυχόν Απόφαση εκδίκασης της υπόθεσης κλπ).
Ε.Δ.
ΑΡΧΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ
ΤΚ 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
 1. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10 ΤΚ 10555 ΑΘΗΝΑ
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ 1 ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 1. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤ. ΠΡΩΪΟΥ-ΝΙΚ. ΦΙΛΙΝΗ 8 ΤΚ 84100 ΣΥΡΟΣ
 2. ΑΠΟΚ. ΔΚΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ ΤΚ 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
 3. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΤΚ 84800 ΜΗΛΟΣ
 1. Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 140 ΤΚ 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ
ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΚ 84800 ΜΗΛΟΣ ΤΗΛ 22870 21530
 1. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ
ΤΚ 84800 ΜΗΛΟΣ ΤΗΛ 6944241341
Πηγή : http://info-cyclades.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...