24 Μαΐ 2018

Η αποτίμηση του έργου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το 2017

Eργα αρμοδιότητας του καταγράφει στον απολογισμό του για το 2017 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη λάβει μία ολοκληρωμένη μορφή, ενώ άλλα έχουν δρομολογηθεί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. 

 Πέραν της αναλυτικής αναφοράς επί των σημαντικότερων έργων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει ότι έχει εκπονήσει, επίσης, μελέτες για την ωρίμανση έργων, τόσο για την αδειοδότησή τους, όσο και για την ένταξη σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. 

 Συνάπτει, επίσης, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, για τον καθαρισμό, φύλαξη, παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων των λιμένων και καταφυγίων ευθύνης του. 

 Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα

Πρόκειται για ανάπλαση της υπάρχουσας προβλήτας και δημιουργία χώρου συνάθροισης κοινού και εκδηλώσεων. 
Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες: καθαιρέσεις, δημιουργία πεζοδρομίων, κλιμάκων και στηθαίων, κατασκευή τοιχίου, διάστρωση σκυροδέματος κ.α. 

 Το κόστος του έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2017, ανέρχεται σε 98.373,15 € πλέον ΦΠΑ και βρίσκεται σε εξέλιξη.

 Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "ΜΕΤΚΑ" λ. Ερμούπολης

Πρόκειται για βελτίωση της υπάρχουσας προβλήτας ανεφοδιασμού και του υπάρχοντος δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "ΜΕΤΚΑ" λ. Ερμούπολης. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν σκυροδετήσεις, ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμό. Έργο κόστους 67.117,19 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και βρίσκεται σε εξέλιξη

Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λ. Σερίφου

Τον Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησε το έργο του δικτύου φωτισμού του λιμανιού της Σερίφου, το οποίο περαιώθηκε στον Σεπτέμβριο του 2017 και το κόστος του ανήλθε σε 54.433,83 € πλέον ΦΠΑ. 

 Το έργο περιλάμβανε αντικατάσταση των ιστών φωτισμού κατά μήκος της χερσαίας ζώνης του λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου, καθώς και αντικατάσταση του υπόγειου δικτύου και των πινάκων διανομής.

 Εγκατάσταση και λειτουουργία συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λ. Σύρου

Kοστος 1.079.950,00 € πλέον ΦΠΑ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. 

Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα ασφαλείας του λιμένα θα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία συνοπτικά είναι τα ακολούθα: 

1. Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες, 
2. Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, 
3. Φορητοί Φράκτες, 
4. Φορητό Σύστημα Φωτισμού, 
5. Ιστοί, 
6. Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης, 
7. Υποσύστημα ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων,
8. Κέντρο Ελέγχου. 

Έχει τελειώσει η κατάθεση των προσφορών του διαγωνισμού και τώρα βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησής τους.


Νομιμοποίηση κέντρου διαχείμασης σκαφών -Μαρίνας Σύρου

Πρόκειται για την νομιμοποίηση του Κέντρου διαχείμασης σκαφών – Μαρίνας Σύρου. 
 Έχει εκδοθεί απόφαση ΑΕΠΟ και εκκρεμεί ο προσδιορισμός του προστίμου νομιμοποίησης από την Κτηματική και η νέα απόφαση χωροθέτησης από το Υπ. Τουρισμού

Προγραμματικό Σχέδιο λ. Ερμούπολης 

Σύρου Νομιμοποίηση Κέντρου διαχείμασης σκαφών – Μαρίνας Σύρου Πρόκειται για το προγραμματικό Σχέδιο λ. Ερμούπολης Σύρου (Master plan). 
 Έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή του ΥΝΑ&ΝΠ από τον Μάιο του 2017 και αναμένεται η εξέτασή του μέχρι το καλοκαίρι του 2018. 

 Κατασκευή εμπορικού κρηπιδώματος λ .Σύρου

Υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ, με την κατάθεση του τεχνικού δελτίου του έργου, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 2.661.290,32 € πλέον ΦΠΑ.

 Το προτεινόμενο έργο αφορά υποδομή κατασκευής κρηπιδώματος, σε περιοχή ευθύνης ελέγχου (λιμένας Ερμούπολης) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, η οποία παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 197μ. και ωφέλιμου βάθους -7,00μ, εντός του λ. Ερμούπολης και του αντιστοίχου χερσαίου χώρου όπισθεν αυτού, για την εξυπηρέτηση των μικρών φορτηγών και θωράκιση των πρανών της επίχωσης με Φ.Ο. 

 Θα γίνει εκσκαφή υφαλαύλακα θεμελίωσης μεταβλητού βάθους, διάστρωση λιθορριπής (0,1 – 100 kg) και εξισωτική στρώση από σκύρα 40-70 mm. 

 Επί της λιθορριπής θα κατασκευαστεί κρηπιδότοιχος από συμπαγείς Τ.Ο από στάθμη -7,5 έως +0,25 και θα διαστρωθεί έγχυτο σκυρόδεμα ανωδομης και στη συνέχεια σκυρόδεμα επίστρωσης. 

 Οι χερσαίοι χώροι 5000 τμ θα κατασκευαστούν με κατάλληλο υλικό επιχώσεων, τέλος θα γίνει προστασία των επιχώσεων με Φ.Ο 3-5 tn. 

Επί του κρηπιδώματος θα τοποθετηθούν εξοπλισμός πρόσδεσης δίκτυα Η/Μ και φωτισμός. 

Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...