7 Μαρ 2017

Αντιδήμαρχος του Δήμου Σερίφου ορίστηκε ο κος Γεροντάρης Εμμανουήλ

 Ορίζουμε Αντιδήμαρχο του Δήμου Σερίφου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεροντάρη Εμμανουήλ του Παναγιώτη με θητεία από 1/03/2017 – 31/08/2019 , και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Να αναπληρώνει το Δήμαρχο και να ασκεί τις αρμοδιότητες του Δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται .
 Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη .
 Την ευθύνη όλων των κοινοχρήστων χώρων πλην χώρων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από επιχ/σεις .
 Τον έλεγχο του ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων, των κοινοχρήστων χώρων , αλλαγή λαμπτήρων και τοποθέτηση φωτιστικών.
 Τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών , εργασίες επί δημοτικών οδών , κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης .
  Την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού ύδρευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας.

 Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει με την ένδειξη (και α.α.)
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού ,να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο αντιδήμαρχο , στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομού Κυκλάδων, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στο προσωπικό του Δήμου .
Πηγή : διαυγεια

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...