9 Μαρ 2017

Νέους όρους για την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών θέτει με απόφασή του ο Υπ. Παιδείας

Την οργάνωση των σχολικών εκδρομών επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού, κ. Κ. Γαβρόγλου, η ισχύς της οποίας ξεκίνησε ήδη από τις 6 Μαρτίου, με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών, καθώς δίνουν τη δυνατότητα επαφής με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, γνωριμίας με τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και καλλιέργεια της κοινωνικότητας.
Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η επιλογή περιοχών, με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές σχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πλουσιότερων εμπειριών.
Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους.
Παραμένει το καθεστώς των ημερήσιων και πολυήμερων εκδρομών
Όσον αφορά στους σχολικούς περιπάτους, ήτοι την οργανωμένη από το σχολείο μετάβαση όλων των μαθητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα, με κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σκοπό, σημειώνεται, πως αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, να μην υπερβαίνουν τους 5 συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και να μην πραγματοποιούνται περισσότεροι έναν μέσα στον ίδιο μήνα.
Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές, η απόφαση ορίζει πως πραγματοποιείται μία ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων των σχολείων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και 10 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η ημερήσια εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τάξη σε διαφορετικούς προορισμούς, αλλά την ίδια μέρα. Σε περίπτωση που για την πραγματοποίησή της επιλέγονται οργανωμένοι χώροι, όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλα, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή μαθητών και μαθητριών. Ο αρχηγός της εκδρομής θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του χώρου υποδοχής και ειδικά για χώρους άθλησης-δραστηριοτήτων να ζητά αντίγραφα των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών, τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για τις τελευταίες τάξεις των Γενικών, Ειδικών και Επαγγελματικών Λυκείων, πραγματοποιείται μία πολυήμερη εκδρομή στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρα του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου, έως και 10 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες.
Η εκδρομή αυτή, μπορεί να έχει διάρκεια έως 7 ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως 2 αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση, που η εκδρομή έχει διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με πλοία, όταν αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής, είναι η συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών της τάξης.
Εντός της απόφασης, σημαντικό κρίνεται να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών των σχολείων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων διεθνών οργανισμών, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, μαθητικές επιστημονικές ολυμπιάδες και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις και πρόσκλησης από σχολεία της Ομογένειας, με διάρκεια έως 7 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, για μετάβαση σε ευρωπαϊκό ή μεσογειακό κράτος και έως δέκα 10 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, για μετάβαση σε κράτος εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου.
Επισημοποιείται η διαδικασία
Για κάθε εκδρομή-μετακίνηση μαθητών ορίζεται, πως απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων με αιτιολόγηση του σκοπού και της επιλογής του τόπου προορισμού, η οποία λαμβάνεται, εκτός από την περίπτωση του περιπάτου, όταν η μετακίνηση γίνεται πεζή, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και μετακινήσεων και 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών και μετακινήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, εκτός του περιπάτου πεζή, είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον Διευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής-μετακίνησης και συμφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις υποχρεώσεις των μαθητών.
Εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή.
Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές-μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι οι προσφορές πρέπει να είναι απολύτως ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμες προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη. Το Υπουργείο επίσης συνιστά στα σχολεία να ζητούν και την πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Για τις υπηρεσίες πρέπει να ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια. Η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει.
Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο συνοδούς-εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή-μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία ψήφο.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του τουριστικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επισημαίνεται, ότι μετά την κατακύρωση της προσφοράς στο τουριστικό γραφείο δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στους όρους της σύμβασης και στις συμφωνημένες υπηρεσίες.
Τέλος, για κάθε εκδρομή-μετακίνηση στο εξωτερικό των συνοδών εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής. Για εκδρομές - μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στην αρμόδια ασφαλιστική υπηρεσία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...