13 Φεβ 2017

Προστασία έναντι του κινδύνου διάβρωσης των παραλιών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Την ένταξη πράξης διμερών σχέσεων, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της πράξης “Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων Αιγαίου”, αποφάσισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκης.
Ευρύτερη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στον τομέα των μελετών για τα φαινόμενα διάβρωσης των παραλιών στα νησιά, ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα και νησιά των Κυκλάδων, όπως κυριότερα η Σαντορίνη, ή η Μήλος, εδραιώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιλαμβάνοντας στην ήδη ενταγμένη στο πρόγραμμα GR-02 “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων - ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014” πράξη “Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου”, μία ακόμη πράξη, με τίτλο “Δράσεις Διμερών Σχέσεων – Μέτρο Β’”.
Δημιουργία οπτικού ενημερωτικού υλικού
Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση του Υπουργού, στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η δημιουργία video film, στο οποίο θα αναδεικνύονται:
  • ο κίνδυνος διάβρωσης των τουριστικών (και μη) παραλιών λόγω κλιματικής αλλαγής,
  • οι σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες πεδίου,
  • σχετικές μαρτυρίες/σύντομες συνεντεύξεις υπεύθυνων νησιωτικών Δήμων (που εμπλέκονται στην ήδη ενταγμένη πράξη) για συγκεκριμένα προβλήματα διάβρωσης των παραλιών τους και η αναγκαιότητα ορθολογικών μέτρων προστασίας για τη διαχείριση του προβλήματος.
Οι μεθοδολογίες έρευνας θα καταγραφούν κατά τη διάρκεια μετρήσεων πεδίου, στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης που πραγματοποιείται από την επιστημονική ομάδα του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΤΕΘ).
Επιπλέον, θα χορηγηθούν αποσπάσματα video με συνεντεύξεις του Εταίρου από τη Νορβηγία (CΙCERO) στην ήδη ενταγμένη πράξη, όπου θα αποτυπώνονται πεδία έρευνας του Ινστιτούτου πάνω σε θέματα επιπτώσεων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στη σχέση κόστους οφέλους των μέτρων προστασίας των ακτών.
Η δημιουργία του video θα ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία οπτικο-ακουστικών μέσων, το προσωπικό της οποίας θα αναλάβει τις λήψεις, την καλλιτεχνική επιμέλεια και την κατασκευή των απαραίτητων γραφικών. Το video θα κυκλοφορήσει σε τουλάχιστον 500 αντίτυπα dvd, τα οποία θα διανεμηθούν σε δημόσιους Φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και τη Νορβηγία, ενώ επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ήδη ενταγμένης πράξης.
Επίσκεψη στο CΙCERO (0510) ή/και στο IMR (Bergen) τριών μελών ΔΕΠ ή μεταδιδακτόρων ή υποψ. διδακτόρων (που συμμετέχουν στο πρόγραμμα) για συναντήσεις και ενημέρωση σε θέματα κοινωνικο-οικονομικής έρευνας σχετικής με την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ή/και για γενικά θέματα παράκτιας διαχείρισης.
Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν/συζητηθούν εργαλεία:
  • ανάλυσης εκτίμησης κόστους-οφέλους από την αυξανόμενη τρωτότητα των παραλιών,
  • εκτίμησης αποτελεσματικότητας των μέτρων μετριασμού/προσαρμογής,
  • σύγκρισης του κόστους διαφορετικών επιλογών/μέτρων με τα αναμενόμενα οφέλη λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες, και ιεράρχησης διαφορετικών εναλλακτικών μέτρων
Σημειώνεται ότι 5 ερευνητές του CICERO συμμετείχαν ως επικεφαλής συγγραφείς στην Αναφορά της Διακρατικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, AR5), γεγονός που αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία στη μεταφορά γνώσης μέσω των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ταξιδιών.
Τα αποτελέσματα της ήδη ενταγμένης πράξης αναμένεται να δημοσιοποιηθούν σε διεθνή συνέδρια και σε περιοδικά (έξοδα δημοσιεύσεων για σελίδες επιπλέον του επιτρεπόμενου ορίου) ή/και περιοδικά open access.
Η διάρκεια της δράσης εκτιμάται στους 12 μήνες, ενώ η χρηματοδότησή της ανέρχεται στα 20.000 ευρώ.
Εμπεριστατωμένη μελέτη και προτάσεις λύσεων
Υπενθυμίζεται, πως σκοπός της συγκεκριμένης πράξης, η οποία ασχολείται με τα ανησυχητικά – ή μη – φαινόμενα διάβρωσης των παραλιών, είναι η εκτίμηση των υπαρχουσών και μελλοντικών τάσεων διάβρωσης σε νησιωτικές παραλίες, μέσω ποικίλων δεδομένων αρχείου (π.χ. τοπογραφικούς χάρτες, ιστορικές καταγραφές αιγιαλών, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και νέες τοπογραφικές αποτυπώσεις) και παράκτιων μορφοδυναμικών μοντέλων, που θα βασιστούν σε ακριβή μορφολογικά ή/και ιζηματολογικά δεδομένα, οδηγούμενα από ρεαλιστικές κυματικές συνθήκες (εκτιμημένες από τοπικά ανεμολογικά και κυματικά δεδομένα) και θα αξιολογηθούν από ειδικευμένες υδροδυναμικές μετρήσεις και state-of-the-art μορφολογικές παρατηρήσεις πεδίου.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών μέτρων παράκτιας προστασίας, για επιλεγμένες παραλίες, κάτω από διαφορετικά σενάρια αύξησης της μέσης θαλάσσιας στάθμης και ακραίων φαινομένων, τα οποία θα πληρούν περιβαλλοντικές/αισθητικές προϋποθέσεις και θα έχουν θετικό ισοζύγιο οφέλους-κόστους, ενώ τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης, να δημιουργήσει και να δοκιμάσει γενικευμένα πρωτόκολλα διαχείρισης της διάβρωσης των τουριστικών νησιωτικών παραλιών, τα οποία θα βασίζονται σε ρεαλιστικές επίσης εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις υπάρχουσες τάσεις και κινδύνους, στη συνάρτηση κόστους/αποτελεσματικότητας και που θα είναι συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε περίπου 293.000 ευρώ και προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πηγή : http://www.koinignomi.gr/

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...