25 Απρ 2017

Θετικά τα μηνύματα για την κρουαζιέρα το 2017

Πλήρης αποτίμηση του έργου της Εθνικής Συντονιστικής Επιτρο- πής Κρουαζιέρας, αλλά και τα θετικά μηνύματα του κλάδου για το 2017 παρου- σιάστηκαν στην 3η συνεδρίαση της Ολο- μέλειας της Επιτροπής, που έγινε στο Υπουρ- γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ησυνεδρίαση έγινε πα- ρουσία του ΥΝΑΝΠ, Πα- ναγιώτη Κουρουμπλή, της
Υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, του Γενικού Γραμ- ματέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύσιου – Χαρά- λαμπου Καλαματιανού, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτι- λιακών Επενδύσεων, Χρήστου Λαμπρίδη και του Γενικού Γραμ- ματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γεώργιου Τζιάλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμε- τείχε πλήθος εκπροσώπων των φορέων δραστηριοποίησης στο τομέα της κρουαζιέρας, αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων Ναυτιλίας, Τουρι- σμού, Οικονομικών και Εσωτε- ρικών.
Στη συνεδρίαση παρουσιάστη- καν οι ενέργειες και τα συμπε- ράσματα τεσσάρων Θεματικών Ομάδων που συγκροτήθηκαν στα πλαίσια της Εθνικής Συντονιστι- κής Επιτροπής Κρουαζιέρας για την καταγραφή όλων των προ- βλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κρουαζιέρας, των αιτημάτων όλων των εμπλεκό- μενων φορέων, αλλά και των προτάσεων επίλυσης, τα οποία θα προωθηθούν στις ιεραρχίες των αρμόδιων Υπουργείων για αξιολόγηση. Σε όλες τις συνεδρι- άσεις των τεσσάρων Θεματικών Ομάδων υπήρξε μεγάλη συμμετο- χή υπηρεσιακών παραγόντων και των παραγωγικών κλάδων, οι οποίοι προέβησαν σε ουσιαστικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών.
Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε ότι η Επιτροπή συστάθηκε και λει- τούργησε χωρίς αποκλεισμούς «για να καταλήξουμε σε επιλογές ώστε με τεκμηριωμένο τρόπο να μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε είτε σε θεσμικό πεδίο είτε σε πρακτικό πεδίο, με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και να λυθούν προ- βλήματα». Ο κ. Κουρουμπλής ση- μείωσε ότι η κρουαζιέρα «είναι τομέας που έχει δυναμική ανά- πτυξη παγκοσμίως, με σκληρό ανταγωνισμό και συχνά αθέμιτο. Άρα ο τρόπος που πρέπει πε- ραιτέρω να εργαστούμε πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η λογική πάντα σε αυτά τα ζητήματα είναι ότι «υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές». Άρα οι δικές μας πορτοκαλιές πρέπει να είναι περιποιημένες και κα- λύτερες των άλλων», είπε.
Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι «η δουλειά που έχει γίνει θα μας φανεί πολύ χρήσιμη, ότι προσβλέπουμε στη δουλειά αυτή, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που έχει ανάγκη η χώρα. Ώστε να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που είναι το φυ- σικό της κάλλος, η απαράμιλλη φιλοξενία του Ελληνικού Λαού, η ασφάλεια και η σταθερότητα που έχει η χώρα.» «Όλα αυτά είναι σήμερα δεδομένα, αλλά εί- ναι και προϋποθέσεις για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επένδυση στην κρουαζιέρα, αλλά και να κάνουν μια κρου-
αζιέρα. Λαμβάνουμε υπόψη τη συμβολή του καθενός», κατέληξε ο κ. Κουρουμπλής.
Στρατηγική επιλογή η Ελλάδα
Η κα Έλενα Κουντουρά ανα- φέρθηκε στα θετικά μηνύματα για το 2017 που προέκυψαν από τις επαφές με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων διεθνών Ομί- λων Κρουαζιέρας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας και του ΕΟΤ στην Διεθνή Έκθε- ση SeaTrade Cruise Global στη Φλόριντα των ΗΠΑ τον περασμέ- νο Μάρτιο.
Η Υπουργός τόνισε ότι παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των προβλημά- των σε γειτονικούς προορισμούς, που οδήγησαν στην μεταφορά δρομολογίων εκτός της περιοχής συνολικά, οι εκπρόσωποι των διεθνών ομίλων ενημέρωσαν ότι έχουν προγραμματιστεί για την Ελλάδα προσεγγίσεις μεγα- λύτερων πλοίων με υψηλότε- ρες πληρότητες σε σχέση με το 2016. Ταυτόχρονα το Υπουργείο
Τουρισμού έχει ήδη προχωρήσει σε νέες επαφές και συνεργασίες με κορυφαίους tour operators και εταιρείες κρουαζιέρας της Ευρώπης, που έχουν καλύτερη αντίληψη για την πραγματική ει- κόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, και ήδη καταγράφεται υψηλότερη ζήτηση.
Η Ελλάδα, επισήμανε η Υπουρ- γός, λόγω των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και του μεγάλου αριθμού λιμανιών και επιλογών, αποτελεί στρατηγική επιλογή των κορυφαίων εταιρειών κρουαζιέ- ρας, όμως οι τεράστιες αυτές δυνατότητες ουδέποτε είχαν αξι- οποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
«Από την πλευρά μας διαμορ- φώνουμε τη στρατηγική μας για τη δυναμική ανάπτυξη της κρου- αζιέρας , και καθορίζουμε την πολιτική προώθησης και προβο- λής που θα υλοποιήσουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε προτάσεις και νέα σχέδια, καθώς και για να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις ελληνικές υποδομές. Έχουμε άριστη συνερ- γασία με τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και εργαζόμαστε από κοινού ώστε
να έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο η κρουαζιέρα να ανα- πτύσσεται, αλλά με κανόνες, και με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ευνοϊκός και να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική τουριστική βιομηχανία», επισήμανε η κα Κουντουρά.
Πολιτικές προώθησης και προβολής της κρουαζιέρας
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε εκτενής αναφορά από στελέχη της Γενι- κής Γραμματείας Λιμένων, Λιμε- νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στην ιεράρχηση των έργων υποδομής στις λιμε- νικές εγκαταστάσεις της χώρας και στην προτεραιοποίηση των ενεργειών που δύναται να προω- θηθούν, προκειμένου οι λιμένες υποδοχής κρουαζιέρας να γίνουν ελκυστικότεροι. Παρουσιάστηκαν οι πολιτικές προώθησης και προ- βολής του τουριστικού προϊόντος της κρουαζιέρας και συζητήθηκαν
οι επιμέρους ναυτιλιακές και οι- κονομικές δυνατότητες βελτίω- σης. Εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι προοπτικές ενδυνάμωσης των υπηρεσιών πλοήγησης, αλλά και των διαδικασιών ελέγχου των ταξιδιωτικών εγγράφων των επιβατών και των πληρωμάτων (διαβατήρια, βίζες και πάσα πλη- ρωμάτων).
Τονίζεται ότι για πρώτη φορά η χώρα μας διαθέτει ένα μηχα- νισμό που συνεκτικά καταγράφει αιτήματα – αδυναμίες στον τομέα της κρουαζιέρας, διαμορφώνει προτάσεις επίλυσης και συνε- κτιμά τις προοπτικές ενίσχυσης του κλάδου, προκειμένου να αυ- ξηθούν τα οφέλη της Ελλάδας τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.
Η λειτουργία της Εθνικής Συ- ντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέ- ρας με την ενεργό συμμετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων και εκπρόσωπων των παραγωγικών φορέων αποτελεί μια ανοικτή διαδικασία και ένα σημαντικό εργαλείο για την χάραξη πολιτι- κής στο χώρο της κρουαζιέρας. 
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...