6 Απρ 2017

Χρήματα από το "φόρο ζύθου" σε μικρούς δήμους

Με το «άρθρο 68» του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, προβλέπεται η απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: “Με τη διάταξη του άρθρου αυτού καθίσταται δυνατή η απόδοση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας, των χρηματικών διαθεσίμων του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».
Ειδικότερα, βάσει της διάταξης του άρθρου 39 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (Α΄ 171), στον λογαριασμό αυτόν κατετίθετο, από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, ο φόρος 3% επί της αξίας του πωλούμενου, στο εσωτερικό της χώρας, ζύθου, υπέρ των Δήμων. Ο εν λόγω φόρος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13, 14 της Υποπαραγράφου Δ12 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94), καταβαλλόταν, από 19.8.2015 και μετά, υπέρ του Δημοσίου, ενώ με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 57 του ν.4389/2016 (Α΄ 94) καταργήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχουν προοβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις, αναφορικά με την απόδοση των διαθεσίμων που είχαν συγκεντρωθεί στο λογαριασμό, για πωλήσεις ζύθου που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την 19.8.2015.
Με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται η απόδοση, σε μικρούς νησιωτικους και ορεινούς δήμους της χώρας, με κριτήρια που συνδέονται με τα γεωμορφολογικά (νησιωτικότητα, ορεινότητα) και δημογραφικά (πραγματικός πληθυσμός) χαρακτηριστικά των δήμων, των κατατεθειμένων, στον σχετικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χρηματικών ποσών, που αφορούν στον εισπραχθέντα φόρο 3%, για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν έως και την 18.8.2015”.
Άρθρο 68
Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους
Τα χρηματικά διαθέσιμα του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων», αποδίδονται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους της χώρας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια κατανομής των χρηματικών διαθεσίμων, επί τη βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ακριβής διαδικασία απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου.

Πηγή: aftodioikisi.gr
Πηγή : 

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...