26 Ιαν 2017

Προϋπολογισμός Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2017

Δήμαρχος Σερίφου
«Αφού λάβαμε υπόψη μας το άρθρο 72 παράγραφο 1 περίπτωση α του Νόμου 3852/2010, τα άρθρα 155,156,157,158 του Ν 3463/2006, προβήκαμε στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. Στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό γίνεται προσπάθεια για την πραγματική εμφάνιση των εσόδων και των εξόδων, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα θεσμοθετημένα έσοδα, από εισοδήματα , από ανταποδοτικά τέλη, από φόρους τέλη και δικαιώματα και δυνητικά τέλη που τυχόν έχουν επιβληθεί και λοιπά τακτικά έσοδα. Ως προς τα έκτακτα έσοδα και δη αυτά που αφορούν χρηματοδοτήσεις έργων, έχουν εγγραφεί μόνο αυτά, που έχουν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις.

 Ως προς το σκέλος των δαπανών, περιλαμβάνονται οι κατά το νόμο υποχρεωτικές δαπάνες ,τα συνεχιζόμενα έργα και όλες γενικά οι υποχρεώσεις του Δήμου, καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα για την εκτέλεσης έργων, και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τους από διάφορους πόρους ή από ίδια έσοδα . Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’18), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.76 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και 77 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καθώς το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του π/υ του Δήμου που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του και με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αφού συλλέξαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λάβαμε υπόψη όλες τις κείμενες διατάξεις, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τουΑ) Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2017, όπως επισυνάπτεται αναλυτικά, και συνοπτικά εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ €

ΤΑΚΤΙΚΑ 734.628,00
ΕΚΤΑΚΤΑ 122.990,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 342.200,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.185.994,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 204.550,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 387.454,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.977.816,00

ΕΞΟΔΑ €
ΈΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.179.153,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 445.783,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 1.346.788,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.092,00
 ΣΥΝΟΛΟ 2.977.816,00
 Αντιπολίτευση
Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ψήφισαν μόνο τις δαπάνες προσωπικού και τα έργα για τις λαϊκές ανάγκες. Οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες
Πηγή : Διαυγεια

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...