25 Ιαν 2017

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερίφου


Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σερίφου, που εδρεύει στη Σέριφο Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 1 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Για την αποκομιδή απορριμμάτων και την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων)
  • 2 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Εργατών ύδρευσης)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Τ.Κ. 84005, ΣΕΡΙΦΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, υπόψη κας Λυμβαίου (τηλ. επικοινωνίας: 2281051210 – 52311). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή : http://www.e-dimosio.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...