11 Ιαν 2017

Προσλήψεις στον τομέα υγείας των Κυκλάδων

Προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε μονάδες υγείας και ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν με την έναρξη του έτους, μέσω των οποίων καλύπτονται οι πρώτες ανάγκες των δομών υγείας και στα νησιά.
Προσωπικό 19 ατόμων κατανέμεται στις υγειονομικές μονάδες των Κυκλάδων, εκ των οποίων είναι 10 Τεχνολογικής, 4 Δευτεροβάθμιας και 5 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
15 άτομα ενισχύουν το ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες, καθώς οι εν λόγω θέσεις των διασωστών κατανέμονται σε Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.
Πρόκειται για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που έχουν ήδη αναρτηθεί, με ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων εντός της εβδομάδας.
Θέσεις υγειονομικών δομών
Πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν είκοσι τέσσερις  (124) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διαιτολόγων, Ιατρών Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Φυσικών-Ακτινοφυσικών  Ιατρικής, Χημικών  -Βιοχημικών, Χημικών-Βιοχημικών- Βιολόγων, Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων (Βιολόγων), Ψυχολόγων.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες (700) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διατροφής, Επικεπτών-τριων Υγείας, Εργοθεραπευτών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτών, Μαιών-Μαιευτών,  Νοσηλευτικής,  Ραδιολογίας-Ακτινολογίας,  Τεχνολογικών  Εφαρμογών  Ειδικότητας  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Επιμελητών Ασθενών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων: Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας  Βοηθών Θαλάμου, ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, ειδικότητας Νεκροτόμων-Σαβανωτών, ειδικότητας  Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών, ειδικότητας  Νοσοκόμων, ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών, ειδικότητας Επιμελητών, Εργατών, Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας ειδικοτήτων Καθαριστών-στριών, Πλυντών-Πλυντριών.
Το ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η κατανομή των θέσεων στις υγειονομικές μονάδες των Κυκλάδων είναι:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» (για το ΚΕΦΙΑΠ ΣΥΡΟΥ)
1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ
1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΙΟΥ
1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
2 ΤΕ ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»
1 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
1 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»
1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»
Οι θέσεις του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θα καλυφθούν από  κατόχους πτυχίου των κλάδων ΔΕ  Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.
Οι θέσεις του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)
1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ –ΣΤΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.


Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για το ΕΚΑΒ
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας  (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.
Σε ότι αφορά στους τομείς του ΕΚΑΒ των Κυκλάδων οι θέσεις που κατανέμονται είναι:
5 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ
4 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΝΑΞΟΥ
2 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΡΟΥ
1 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΗΝΟΥ
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
Επισυνάπτονται και οι δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Σχετικά αρχεία: 
Πηγή : http://www.koinignomi.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...