12 Ιαν 2017

Νίσυρος, μονάδα για αδέσποτα αιγοπρόβατα (!!!)


Μέχρι τώρα ξέραμε για αδέσποτα σκυλιά…. Και δεν μιλάμε για άγρια ζώα που κατά καιρούς επιτίθενται κυρίως λόγω πείνας σε αγρούς και προκαλούν προβλήματα στις καλλιέργειες… Τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει θέμα και με αιγοπρόβατα τα οποία κυκλοφορούν αδέσποτα σε νησιά των Δωδεκανήσων… Και στην Νίσυρο μετά από πενήντα χρόνια (!!!) φαίνεται ότι βρέθηκε λύση… Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα «Ροδιακή» το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε την Ίδρυση κτηνοτροφικής Εγκατάστασης από το Δήμο Νισύρου με σκοπό την διαχείριση περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών μονάδων. Ο λόγος; Τα τελευταία πενήντα χρόνια αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει φθάσει στο επίπεδο οικολογικής καταστροφής με τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα, βοοειδή και αιγοπρόβατα, που εισέρχονται ακόμη και στους οικισμούς και προξενούν πολλές ζημιές. Παρά τις προσπάθειες της Δημοτικής αρχής, τις παρεμβάσεις στον εισαγγελέα, την αστυνομία και το δασονομείο, το πρόβλημα παραμένει.
Η απόφαση – με πλειοψηφία - του ΔΣ ανοίγει το δρόμο για μια καινούργια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος που δημιουργείται από μια μικρή μειοψηφία κτηνοτρόφων που προτάσσουν το προσωπικό βραχυπρόθεσμο συμφέρον υπεράνω του κοινού συμφέροντος και της διατήρησης της ιστορικής μας κληρονομιάς, που καρπώνονται προσωπικό όφελος ενώ τη ζημιά που προκαλείται την μοιράζεται ολόκληρη η κοινωνία και το φυσικό και ανθρωπογενές  περιβάλλον της Νισύρου.
Ακολουθεί απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης:
 «...Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 9 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στο δήμαρχο, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στην νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο θέμα και συγκεκριμένα τον Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Τροφίμων »
Το Ν. 4178/2013 «Αντιμέτωπη της αυθαίρετης δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», τον Ν 4280/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, την υπ αριθ. 20741/27-04-2012(ΦΕΚ 21Β) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία τροποποιήθηκε η ΥΑ 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α), την 65150/1780/25-11-2013 (ΦΕΚ 3089 Β) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία αντικαταστάθηκε το παράρτημα VII της ΥΑ 1958/2012«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α)» όπως ισχύει, και λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, την με αριθ. Πρωτ. 1464/67426/2012, Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής του Ν.4056/2012 (φεκ 52Α) «Ρυθμίσεις για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», και την με αριθ. 2025/113925/2014 Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή Ν. 4056/2012 (φεκ 52 Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (φεκ 32Α ).
Στη συνέχεια προτείνει την έγκριση του παραπάνω θέματος.
Το Δ.Σ. μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων και παρά τις αμφιβολίες κάποιων στο κατά πόσον θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο πλην του Δ.Σ. Παναγιώτη Γιαννάκη-Μάρτιν ο οποίος ψηφίζει όχι,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την ίδρυση κτηνοτροφικής Εγκατάστασης από το Δήμο Νισύρου με σκοπό την διαχείριση περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών μονάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2016».
Πηγή : https://www.naxospress.gr

to synoro blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...